Biểu mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán Doanh Nghiệp mới nhất năm 2017

Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Số TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

I. Lao động tiền lương

1

Bảng chấm công 01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL

3

Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL

4

Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL

5

Giấy đi đường 04-LĐTL

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL

9

Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL

10

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
II. Hàng tồn kho

1

Phiếu nhập kho 01-VT

2

Phiếu xuất kho 02-VT

3

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 03-VT

4

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT

5

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 05-VT

6

Bảng kê mua hàng 06-VT

7

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT
III. Bán hàng

1

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH

2

Thẻ quầy hàng 02-BH
IV. Tiền tệ

1

Phiếu thu 01-TT

2

Phiếu chi 02-TT

3

Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT

4

Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT

5

Giấy đề nghị thanh toán 05-TT

6

Biên lai thu tiền 06-TT

7

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT

8

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT

9

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) 08b-TT

10

Bảng kê chi tiền 09-TT
V. Tài sản cố định

1

Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ

2

Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ

3

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ

4

Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ

5

Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ

6

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ

 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG – chuyên dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiệp tại Hà Nội
Hotline: 0968.56.6263

Trân trọng kính chúc quý Doanh Nghiệp: AN KHANG – THỊNH VƯỢNG