Doanh nghiệp phát hiện sai sót, sau khi sửa đổi bổ sung CQ thuế có phạt không?

Câu hỏi: DN có quyền bổ sung, sửa đổi các kê khai và báo cáo định kỳ gửi CQ thuế. Việc DN tự phát hiện sai sót trong công tác kê khai báo cáo, sau đó bổ sung, sửa đổi gửi CQ thuế thì CQ thuế không được tiến hành phạt DN?

 

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Điều 107 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ quy định tại Điều 8 và Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế;

 

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên:

– Doanh nghiệp được phép kê khai bổ sung nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

– Trường hợp kê khai bổ sung mà phát sinh tăng số thuế phải nộp hoặc làm giảm số thuế đã được miễn, giảm, được hoàn (khai thiếu thuế) thì:

+ Nếu NNT đã nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào NSNN: thì bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

+ Nếu NNT chưa nộp tiền thuế khai thiếu vào NSNN thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và phạt tiền thuế chậm nộp trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.

– Trường hợp khi khai bổ sung nhưng không phát sinh số thuế phải nộp tăng thêm hoặc không làm giảm số thuế đã được miễn, giảm, được hoàn thì người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (cụ thể không bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và không bị phạt chậm nộp 0,05%/ngày).

 

(Nguồn: TCT)