Mẫu biểu báo cáo tài chính cuối năm mới nhất 2017

Mẫu biểu báo cáo tài chính cuối năm theo TT 133 mới nhất năm 2017

 

Mẫu biểu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ lập báo cáo tài chính có hiệu lực từ năm 2017 – thay thế cho việc lập Báo cáo tài chính theo mẫu biểu của Quyết Định 48 cũ.

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, biến động kinh doanh và sự ra vào của các luồng tiền trong một doanh nghiệp cho các chủ thể doanh nghiệp, Cơ quan quản lý của Nhà Nước.

 

Vì vậy một báo cáo tài chính đầy đủ cần thể hiện được các thông tin sau:

 • – Tài sản
 • – Nợ phải trả
 • – Vốn chủ sở hữu
 • – Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí khác
 • – Lãi, lỗ, kết quả hoạt động kinh doanh

 

Một bộ Báo Cáo Tài Chính gồm những gì?

Theo điều 71 của Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ vầ vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

 • a) BÁO CÁO BẮT BUỘC:
  + Báo cáo tình hình tài chính                                  Mẫu số B01a – DNN
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh            Mẫu số B02 – DNN
  + Thuyết minh báo cáo tài chính                          Mẫu số B09 – DNN

Lưu ý: Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn Mẫu số  B01b-DNN để thay thế cho mẫu số B01a-DNN
Phải nộp thêm Bảng Cân Đối Tài Khoản (Mẫu số F01-DNN)

 • b) BÁO CÁO KHÔNG BẮT BUỘC – KHUYẾN KHÍCH LẬP:
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                  Mẫu số B03 – DNN

 

2. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa KHÔNG đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

 • a) BÁO CÁO BẮT BUỘC:
  + Báo cáo tình hình tài chính                                  Mẫu số B01 – DNNKLT
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh            Mẫu số B02 – DNN
  + Thuyết minh báo cáo tài chính                          Mẫu số B09 – DNNKLT
 • b) BÁO CÁO KHÔNG BẮT BUỘC – KHUYẾN KHÍCH LẬP:
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                  Mẫu số B03 – DNN

 

3. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:
+ Báo cáo tình hình tài chính                                  Mẫu số B01 – DNSN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh            Mẫu số B02 – DNSN
+ Thuyết minh báo cáo tài chính                          Mẫu số B09 – DNSN

mau-bieu-bao-bao-tai-chinh-moi-nhat
Mẫu biểu báo cáo tài chính cuối năm mới nhất

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

 • Tất cả các Doanh nghiệp vừa và nhỏ phải lập và nộp Báo Cáo Tài Chính Năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan liên quan theo quy định.

Tham khảo: Mức phạt nộp chậm Báo Cáo Tài Chính

Posted in Uncategorized