Hợp đồng kinh tế liên quan đến bên thứ 3 nên có điều khoản gì?

Hợp đồng kinh tế liên quan đến bên thứ 3 nên có điều khoản gì?

Ngành nghề của tôi là tư vấn thiết kế xây dựng hiện tôi đang có một vấn đề vướng mắc, băn khoan cần tư vấn về pháp luật như sau: Bên chủ đầu tư (bên A) Bên thiết kế (...
Đọc Tiếp