Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48 dành cho hợp tác xã

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48 dành cho hợp tác xã

Mẫu số B 09 – DNN/HTX (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) Nội dung chi tiết: HTX:………………………… Địa chỉ:……………………..   Mẫu số B 09 – DNN/HTX (Ban hành theo QĐ số  4...
Đọc Tiếp