Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48

Mẫu số B 09 – DNN (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) Ghi chú: Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh...
Đọc Tiếp